Ředidlo U6003 do polyuretanových nátěrových hmot

Kód: 0040193 0040194 0040195 Zvolte variantu
151 Kč / ks 755 Kč / ks 1 607 Kč / ks od 151 Kč / ks 125 Kč bez DPH 624 Kč bez DPH 1 328 Kč bez DPH od 125 Kč bez DPH 216 Kč / 1 l 189 Kč / 1 l 179 Kč / 1 l
Skladem Do 3 dnů Do 3 dnů Zvolte variantu
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Ředidlo do polyuretanových nátěrových hmot.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis
Ředidlo do polyuretanových nátěrových hmot.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdravíGHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Xylen technický (smes), 2-methoxy-1- methylethyl-acetát.

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.