Rox zimní směs do ostřikovačů -40°C, 3 l

Kód: 0060501
94 Kč / ks 78 Kč bez DPH 31 Kč / 1 l
Skladem

Exkluzivní zimní směs do ostřikovačů Rox -40, 3 l pet lahev.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Popis
Rox Zimní ostřikovač -40°C 3 L je  nemrznoucí kapalina do ostřikovačů, zabraňující zamrzání skel. Má výborné čistící a rozpouštěcí účinky, nenarušuje lak automobilů, plasty, pryže a polykarbonáty. Je velmi příjemně parfemována. Je kompatibilní a plně mísitelná se všemi ostatními zimními kapalinami do ostřikovačů, vyrobených na  lihové bázi.
Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

méně než 5% obsahu aniontové povrchově aktivní látky, ethanol, barvivo, aroma.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.