BALTECH čpavková voda 25 %, technická, 450g

Kód: 0060065
63 Kč / ks 52 Kč bez DPH
Skladem
Můžeme doručit do:
16.4.2024
Možnosti doručení

Čpavková voda se používá k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Čpavková voda technická je roztok syntetického čpavku ve vodě. Je to žíravá kapalina pronikavého zápachu, silné zásadité reakce, bezbarvá až nažloutlá, někdy slabě zakalená.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Čpavková voda se používá k různým průmyslovým účelům, k čištění, k leptání a dalším technickým účelům.

 

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

 

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: amoniak, roztok...% (Index: 007-001-01-2; CAS: 1336-21-6).

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: