Hostagrund U2161 blokátor rzi základní barva na kov 400 ml + Dárek: Míchátko na barvu ZDARMA

Kód: 0091404
232 Kč / ks 192 Kč bez DPH 580 Kč / 1 l
Skladem
Můžeme doručit do:
24.7.2024
Možnosti doručení

Jednosložková základní impregnační barva na kov, interiér a exteriér

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hostagrund je jednosložková základová transparentní lesklá impregnační barva vytvrzovaná vzdušnou vlhkostí. Je určena k základním impregnačním nátěrům kovů, kdy zajišťuje následnému nátěrovému systému přilnavost na problematické povrchy (ocelové povrchy se zbytkovou korozí, lehké a barevné kovy). Vysoce účinná je zejména při aplikaci ve vlhkých prostředích, kde jiné nátěry selhávají.

Vhodna:
Je vhodná i pro napouštění pórovitých a málo soudržných savých podkladů. Vytvrzený nátěr má výbornou chemickou odolnost. Je trvale odolný proti mořské vodě, benzínu.

Použití:
- Podklad: ocel, ocel se zbytkovou rzí, hliník, mosaz, zinek, měď, pórovité podklady (beton, dřevo).
- Prostředí: vlhká prostředí exteriéru i interiéru dle nátěrového systému.
- Příklady: podzemní kolektory, kovové nádrže, potrubí, stroje, provozní konstrukce, střešní a mostní konstrukce.

Příprava podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot a volné rzi, mechanicky očištěný. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno kontaktovat výrobce nebo provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2.

Ředění:
S 6005 (pro mytí pomůcek). Aplikace štětcem a bezvzduchovým stříkáním je bez ředění.

Příklad postupu:
1.) 1-2 x barva Hostagrund tak, aby celková výsledná tloušťka suchého nátěrového filmu byla maximálně 10 µm. Druhou vrstvu je možno provádět v rozmezí 2 – 3 h zasychání (20°C / 50 – 98% relativní vzdušné vlhkosti ). Při napouštění savých podkladů je možno aplikovat druhou vrstvu hned po vsáknutí. Před aplikací dalších nátěrových hmot je nutná technologická přestávka cca 6 až max. 48 h podle aplikačních podmínek (čím nižší vrstva nátěrového filmu a vyšší teplota a relativní vlhkost vzduchu, tím rychlejší vytvrzování a kratší potřebná technologická přestávka ).
2.) 1-2 x barva základní S 2003 FORMEX ZÁKLAD NA POZINK v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm.
3.) 1-2 x email U 2029 INDUSTROL PROFI v tloušťce nátěrového filmu 40 – 80 µm.

 

 

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

 

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), difenylmetandiisokyanát, isomery a homology, aromatický prepolymer polyisokyanátu.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH204 - Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: