Polycol 301 TwinPack 5+1 kg RAL 7001

Kód: 0060354
1 941 Kč / ks 1 604 Kč bez DPH 324 Kč / 1 kg
Skladem
Můžeme doručit do:
27.6.2024
Možnosti doručení

K nátěrům betonových podlah. Vyznačuje se vysokou otěruvzdorností, přilnavostí a odolností proti ropným produktům.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika výrobku:

Polycol 301 je dvousložková nátěrová hmota na bázi epoxidové pryskyřice s obsahem plniv a pigmentů ve směsi rozpouštědel o hustotě cca 1,1 1,2 kg/dm3 dle barevného odstínu.

 

Vlastnosti výrobku:

Vzhled: slabě viskózní nátěrová hmota s obsahem pigmentů, plniv a rozpouštědel.

Kompozice připravená k použití:

VOC směs A + B 472 g/l 

TOC směs A + B 0,33711 g/g

VOC směs A + B  0,3775 g/g

Sušina směs A + B 62,2 % hm.

Kategorie:

A/j/RNH/ vícesložkové reaktivní nátěrové hmoty se speciální funkcí pro specifické účely/limitní hodnota 500 g/l

 

Použití:

Polycol 301 se v kombinaci s tvrdidlem Polycol 560 používá nejčastěji jako nátěrová hmota pro bezprašnou povrchovou úpravu betonu. Polycol 301 je možné použít i na jiné soudržné materiály jako je například dřevo, dřevotříska, štěpkocement, anhydrit. Nachází uplatnění na podlahách skladů, manipulačních prostor, garáží, ve výrobních halách, montážních dílnách, strojovnách, rampách, nátěrech jímek, záchytných van, brouzdališť, rekreačních a sportovních bazénů atd. Je používán všude tam, kde je požadována vysoká dlouhá životnost, odolnost proti oděru, dobrá přilnavost k podkladu, snadná čistitelnost a omyvatelnost a chemická odolnost.

 

Zasychání filmu:

Stupeň 1 - max. 90 minut

Stupeň 4 - max. 24 hodin

 

Mísící poměr:

5:1

 

Spotřeba:

Obvyklá spotřeba podlahového nátěru na betonový podklad je cca 0,20-0,25 kg/m2, což odpovídá přibližné síle nátěru 100 mikronů suchého nátěru. Z 1kg směsi natřete cca 45 m2. Očištění nářadí od nevytvrzené hmoty lze ředidlem S 6003 nebo S 6300, po vytvrzení pouze mechanicky.

 

Technologický postup zpracování:

Polycol 301 se vyrábí v odstínech stupnice RAL a v nenormalizovaných barevných odstínech: okrový, světle okrový a červenohnědý. Mísení dvou nebo více odstínů se provádí za intenzivního míchání pomocí mechanického míchadla. Nestandardní barevné odstíny je možno vyrobit po dohodě s výrobcem. Polycol 301 se nanáší nejlépe válečky na suchý, vyzrálý betonový podklad, jehož povrch nesmí být kletován ani poprašován cementem. Na povrchu nesmí být vystouplé cementové mléko.

Povrch musí být zbaven všech mechanických nečistot, mastnot, zbytků starých nátěrů a jiných nenosných nebo separačních vrstev.
Podle povahy nežádoucích nečistot se jejich odstranění provádí zametením, vysátím průmyslovým vysavačem,
zbroušením, frézováním, brokováním apod. Podklad musí být podsklepený nebo izolovaný proti spodní vlhkosti. V případě vlhkých betonů může vzlínáním spodní vlhkosti docházet k odlupování nátěru. Teplota podkladu při vlastní aplikaci a vytvrzování by neměla klesnout pod 15 °C. Aplikace provádějte nejméně 3 °C nad rosným bodem. Při vlastní aplikaci Polycol 301 zamícháme tak, aby se případně usazené pigmenty a plniva dostaly do vznosu. Poté vmísíme tvrdidlo Polycol 560 v hmotnostním poměru k dokonalé homogenizaci. 

Tvrdidlo přidáváme litím k míchacímu vřetenu, které mísí pomalými otáčkami složku A. Obvyklá doba míchání vrtulovým míchadlem je 2 až 3 minuty. Při míchání dbáme na to, abychom do míchané kompozice nezapracovávali vzduch. Kompozici mícháme, nikoliv šleháme. Pro mísení používejte vhodná míchací vřetena (nejlépe dvě proti sobě instalované vrtule) a nízkootáčkové míchací zařízení 400 až 500 otáček za minutu. Velikost (průměr) míchací části volte podle velikosti míchané nádoby. Polycol 301 aplikujeme na připravenou plochu nejčastěji válečkováním vhodným válečkem s krátkým chlupem 4–6 mm určeným pro aplikace těžkých nátěrových hmot.

Vždy si připravujeme jen takové množství kompozice, které jsme schopni při 20 °C zpracovat do cca půl hodiny. Tímto údajem není myšlena doba po zamísení v obalu, ale doba úpravy hmoty na podlaze. Doba v obalu je významně kratší a je závislá na množství hmoty v obalu a okolní teplotě vzduchu. Podlaha od natužené kompozice odebírá reakční teplo a tím prodlužuje dobu zpracování.

Pokud je podlaha příliš studená je schopna významně prodloužit celý proces zesítění a následné pochůznosti a pojízdnosti. Tím se též posunuje doba potřebná pro výsledné vytvrzení a s tím související plné mechanické a chemické užívání.

Více viz technický list.

 

Záruční doba:

Nátěrová hmota si uchovává svoje vlastnosti 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Polycol 301 nesmí být skladován v blízkosti tepelných zdrojů a nesmí být vystaven přímým účinkům slunečního záření.

 

Obsahuje:

Epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu; epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost 700-1100); xylen; butan- 1-ol

H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování par P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Složka B: Nebezpečí

EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci. 

Obsahuje: 4,4'-Isopropylidendifenol, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem, reakční produkty s akrylovou kyselinou a dipropylaminem; xylen; 2- methylpropan-1-ol

H226 Hořlavá kapalina a páry. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: