Ředidlo S6001

Kód: 0036002 0036004 0036007 Zvolte variantu
Neohodnoceno
50 Kč 248 Kč 466 Kč od 50 Kč 41 Kč bez DPH 205 Kč bez DPH 385 Kč bez DPH od 41 Kč bez DPH
Skladem Skladem Skladem Zvolte variantu
Velikost balení
Můžeme doručit do:
24.4.2019 24.4.2019 24.4.2019 Zvolte variantu

Ředidlo S6001 je vhodné k ředění syntetických nátěrových hmot rychle zasychajících, zvlášť vhodné pro stříkání.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Směs organických rozpouštědel (benzínová frakce ropná těžká hydrogenačně odsířená a toluen). Ředidlo je určeno k  ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích, např. PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, nanášených stříkáním. Ředidlo je určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.

 

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Xylen technický (smes), ethanol a denaturacní prísada denatonium benzoat.

Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: