Industrol S2122 barva na školní tabule, 0570 zeleň na vagóny + Dárek: Míchátko na barvu ZDARMA

Kód: 0040844
237 Kč / ks 196 Kč bez DPH 395 Kč / 1 l
Do 3 dnů
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Barva je určena především na nátěry školních tabulí a pingpongových stolů. Lze ji použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a podobných materiálů pouze pro vnitřní prostředí. Psaní křídou na školní tabule je možné provádět po dokonalém vytvrdnutí nátěru, ne dříve než po 5 dnech.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití:
Lze použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek apod. materiálů pouze pro vnitřní prostředí.

Vydatnost:
8 - 11 m2/l

Příprva podkladu:
Nanáší se na předem opracované, čisté, suché dřevo (max. vlhkost 15 %).
Nanáší se na očištěný, odrezený, odmaštěný a suchý kovový povrch.

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr dřeva:
1.) Penetrace – napouštěcí fermeží UNIBAL O 1000 nebo napouštěcím olejem LAZUROL S 1039;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interval nanášení 12 h/23 °C).

Nátěr kovu:
1.) 1x nátěr základní barvou na kov PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, PRAGOPRIMER PROFI S 2129 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interv. nanášení 12 h/23 °C).

 

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes). Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení