Industrol S2122 barva na tabule, 0570 zeleň na vagóny + Dárek: Míchátko na barvu ZDARMA

Kód: 0040844
237 Kč / ks 196 Kč bez DPH 395 Kč / 1 l
Skladem
Velikost balení:
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
27.6.2024
Možnosti doručení

Barva je určena především na nátěry školních tabulí a pingpongových stolů. Lze ji použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a podobných materiálů pouze pro vnitřní prostředí. Psaní křídou na školní tabule je možné provádět po dokonalém vytvrdnutí nátěru, ne dříve než po 5 dnech.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití:
Lze použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek apod. materiálů pouze pro vnitřní prostředí.

Vydatnost:
8 - 11 m2/l

Příprva podkladu:
Nanáší se na předem opracované, čisté, suché dřevo (max. vlhkost 15 %).
Nanáší se na očištěný, odrezený, odmaštěný a suchý kovový povrch.

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr dřeva:
1.) Penetrace – napouštěcí fermeží UNIBAL O 1000 nebo napouštěcím olejem LAZUROL S 1039;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interval nanášení 12 h/23 °C).

Nátěr kovu:
1.) 1x nátěr základní barvou na kov PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, PRAGOPRIMER PROFI S 2129 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interv. nanášení 12 h/23 °C).

 

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes). Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Vrchní rozpouštědlové emaily na kov
Barva: zelená
Vlastnosti: Tabulová

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: